Projekt

Projekt „PINDŹIAR MAN. Aktywizacja zawodowa, edukacyjna i integracyjna zabrzańskich Romów” jest skierowany do 74 Romów w wieku 18–59/64 lata mieszkających w Zabrzu, mieście, które jest jednym z największych skupisk przedstawicieli społeczności romskiej w województwie śląskim. Grupa docelowa to osoby nieaktywne zawodowo, którym udział w projekcie ma pomóc w znalezieniu zatrudnienia. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału uczestników dotyczącego:

 • aktywności zawodowej,
 • aktywności edukacyjnej,
 • integracji społeczno-obywatelskiej.

Realizacja celu głównego zostanie uzupełniona realizacją celów szczegółowych:

 • zwiększenie umiejętności komunikowania się w języku polskim,
 • poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków obywatelskich i społecznych,
 • zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych,
 • zwiększenie kompetencji koniecznych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • poszerzenie wiedzy pracodawców na temat możliwości zatrudniania Romów,
 • zwiększenie stopnia integracji Romów ze społecznością Zabrza,
 • poszerzenie wiedzy na temat kultury romskiej oraz rezultatów projektu wśród wybranych osób i podmiotów z terenu województwa śląskiego.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest od października do listopada 2012 roku i będzie miała charakter otwarty. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby najbardziej potrzebujące wsparcia w zakresie kompetencji i umiejętności koniecznych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Podczas rekrutacji pod uwagę będą brane:

 • deklaracja udziału w projekcie,
 • poziom wykształcenia,
 • doświadczenie zawodowe / staż pracy,
 • udział w formach aktywizacji zawodowej w ciągu ostatnich trzech lat,
 • trudna sytuacja materialna.

Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną także lokalni pracodawcy – w sumie 30 podmiotów.